LVSC Evaluatieformulier Begeleidingstraject

Evaluatieformulier in te vullen door cliënt na afronding van een begeleidingstraject (supervisie, coaching of een andere vorm van begeleiding) door een LVSC-supervisor/coach of begeleider.

Voorafgaand

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het doel van het begeleidingstraject.
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de wijze van begeleiding door de LVSC-begeleider.
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de frequentie van de zittingen/gesprekken in het begeleidingstraject.
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de totale duur van het begeleidingstraject.
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de geheimhouding over hetgeen wordt ingebracht in het begeleidingstraject.
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de evaluatiemomenten.

Begeleidingsproces

Het begeleidingsproces als zodanig heeft ertoe geleid dat het doel is behaald.
De frequentie van de zittingen/gesprekken was zodanig dat het doel is behaald.
De duur van het begeleidingstraject was zodanig dat het doel is behaald.

Begeleider

De LVSC-begeleider heeft uit oogpunt van behoorlijke functie-oefening professioneel gehandeld.

Het professionele handelen van de LVSC-begeleider bestond o.a. uit:

Het goed luisteren naar cliënt in het begeleidingsproces.
Het bieden van ruimte aan cliënt om te werken aan het doel van het begeleidingsproces.
Het stimuleren van cliënt om het gestelde doel van het begeleidingsproces te behalen.

De LVSC-begeleider heeft door zijn/haar handelen:

Ertoe bijgedragen dat een functionele vertrouwensrelatie tot stand is gebracht.
De voortgang van het begeleidingstraject is bewaakt.
Ertoe bijgedragen dat het doel is behaald.
De LVSC-begeleider heeft zich gehouden aan de afspraken m.b.t. de geheimhouding.
De LVSC-begeleider is zodanig bevallen dat hij/zij -indien van toepassing- opnieuw wordt ingeschakeld.

Doel

Het bij aanvang geformuleerde doel is aan het einde van het begeleidingstraject behaald.
Niet alleen het geformuleerde doel, maar ook andere doelen zijn met het begeleidingstraject behaald.
Het begeleidingstraject is zodanig bevallen dat het voor herhaling (op termijn) vatbaar is.
Wat heeft coaching u opgeleverd? (indien van toepassing)
Zijn er andere organisaties of mensen in jouw netwerk bij wie je ons zou aanbevelen?
Ruimte voor opmerkingen en /of suggesties:
Naam en achternaam
Datum
Plaats

Hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier.